Άρθρα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς/ών για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Επιμόρφωση Προσωπικού»

  • Εκτύπωση

    Πέμπτη 12/3/2015

council

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς/ών για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο του Υποέργου 2 με τίτλο «Επιμόρφωση Προσωπικού», της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ?ΑΠ1» του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).


Κατόπιν της 10ης Πράξης του Συντονιστικού Συμβουλίου του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης για την έγκριση διενέργειας πρόσκλησης για τη λήψη προσφοράς/ων για την ανάθεση σε τρίτους προμήθειας αναλώσιμων, προσκαλείστε να υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες-ΑΠ1», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στο 2ο ΠΕΚ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. Προσφορά η οποία δεν θα πληροί τους όρους της παρούσας, δε θα γίνεται αποδεκτή και θα απορρίπτεται.

Στην προσφορά σας θα πρέπει επίσης να αναγράφεται ρητώς, ότι δεσμεύεστε πως θα εκτελέσετε το έργο σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Αναλυτικά, τα είδη και η ποσότητα αναλώσιμων υλικών παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

  

Περιγραφή αρχείου

 
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ PDF