Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής επιμόρφωσης ειδικης αγωγής 2012-2013

  • Εκτύπωση

 

 

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής φυσικού αντικειμένου και διαχείρισης οικονομικού αντικειμένου (Σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014)  
 της Πράξης
      «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-Β6Ι

Περιγραφή αρχείου

 

Οδηγός υλοποίησης και εφαρμογής

ΑΔΑ: ΒΕΔΖ9-Β6Ι

PDF