Πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών (2012-13)

  • Εκτύπωση


ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»


 Tο Συντονιστικό Συμβούλιο του 2ου Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την  υπ.αριθμ.10587/14-12-2012 ΥΑ  (ΦΕΚ 3347/14-12-2012, τεύχος B) και το   υπ? αριθμ.11797/27-12-2012   έγγραφο   της   Ειδικής      Υπηρεσίας     Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., τα οποία  αναφέρονται στην Υλοποίηση Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας   και   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν προσληφθεί  στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης  εκπαιδευτικής  υποστήριξης  για  ένταξη  μαθητών  με  αναπηρία  ή/και ειδικές   εκπαιδευτικές   ανάγκες», απευθύνει πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών το οποίο θα δημιουργηθεί από το 2ο Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν  την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2013. 

 

 

 

Περιγραφή αρχείου

 

ΦΕΚ 3347 τ.Β_2012

 PDF

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Words 3D v2

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

 excel 3D