Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014

Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  επικαιροποίηση  του  Μητρώου Επι?ορφωτών στο  πλαίσιο  των  Πράξεων «Πρόγρα??α  εξειδικευ?ένης  εκπαιδευτικής υποστήριξης  για  ένταξη  ?αθητών  ?ε  αναπηρία  ή/και  ειδικές  ανάγκες»  των  Αξόνων Προτεραιότητας 1,  2  και 3  του  Επιχειρησιακού  Προγρά??ατος «Εκπαίδευση  και  ?ια  Βίου Μάθηση».

Σύ?φωνα  ?ε  την  υπ.  αριθ.  10587/14-12-2012  Υ.Α.  (ΦΕΚ3347/14-12-2012,  τεύχος  Β)  και την  υπ?  αριθ.  1293/27-01-2014  Υ.Α.  (ΦΕΚ156/29-01-2014)  τροποποίησή  της,  το 2°  Π.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης,  για  την  υλοποίηση  των  Πράξεων «Πρόγρα??α  εξειδικευ?ένης  εκπαιδευτικής υποστήριξης  για  ένταξη  ?αθητών  ?ε  αναπηρία  ή/και  ειδικές  εκπαιδευτικές  ανάγκες»  των  Αξόνων Προτεραιότητας 1,  2  και 3  του  Επιχειρησιακού  Προγρά??ατος «Εκπαίδευση  και  ?ια  Βίου Μάθηση»  του  ΕΣΠΑ,  απευθύνει  την  παρούσα  πρόσκληση  σε  Ειδικούς  Επιστή?ονες,  ?έλη ?ιδακτικού -  Ερευνητικού  Προσωπικού (?ΕΠ)  ή  Εκπαιδευτικό  Προσωπικό (ΕΠ)  των  Ανωτάτων Εκπαιδευτικών  Ιδρυ?άτων (Α.Ε.Ι.  και  Α.Τ.Ε.Ι.),  σχολικούς  συ?βούλους,  εκπαιδευτικούς  της δη?όσιας  εκπαίδευσης  καθώς  και  σε  άλους  δη?οσίους  υπαλήλους  και  ιδιώτες  που  έχουν  τα απαιτού?ενα  επιστη?ονικά  και  διδακτικά  προσόντα  προκει?ένου  να  επικαιροποιηθεί  το  Μητρώο Επι?ορφωτών,  το  οποίο  δη?ιουργήθηκε  το  σχολικό  έτος 2012-2013,  για  τη  διδασκαλία  σε επι?ορφωτικό  πρόγρα??α  που  απευθύνεται  στους  εκπαιδευτικούς  που  έχουν  προσληφθεί  στα πλαίσια της παραπάνω Πράξης.

 

 

Περιγραφή αρχείου

 

Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  για  επικαιροποίηση  του  Μητρώου Επι?ορφωτών

 PDF

Αίτηση δήλωσης προσόντων

 excel 3D